Class(Mutant: Heirs of Doom)

From 1d4chan

The first stepp in the creation of a role is to decide what class the character shall be. The Mutant world has four different classes that all have pros och cons. These are: non- mutated human (nmh), mutants (mh and ma), psi-mutants (psi och mma) and robots (rbt).

Classes[edit]

Non-Mutated Humans[edit]

De icke-muterade människorna ser sig själva som ättlingar till katastrofens överlevare, härdade genom ett grymt urval i undergångens skugga. De påminner i stort om dagens människor och kommer i alla storlekar och färger. I Pyrisamfundet kallas icke-muterade människor normalt bara för människor. De utgör kejsardömets härskande klass och besitter nästan alla betydelsefulla samhällspositioner. Därför har många människor en nedlåtande attityd till de andra klasserna. Detta gäller särskilt mutanterna, som ofta betraktas som ett slags tjänarfolk. I förhållande till robotarna är man mer tvehågsen: många ser dem som opålitliga slavvarelser från den gamla tiden, men vissa människor uppfattar roboten som den perfekta livsformen. Människorna är, beroende på deras höga samhällsställning, den mest välutbildade av mutantvärldens fyra klasser och är därför ofta de skickligaste kunskaparna, politikerna och handelsmännen.

 • nmh gets a small boost to all their stats.
 • nmh are privileged and get talents much more easyliy than other classes.
 • nmh gets to specialise in two skill they choose.

Mutants[edit]

Mutanterna utgör en vid och brokig klass, men två huvudgrupper kan urskiljas: människomutanter (mm) och muterade djur (md). Mutanternas ursprung är oklart men den förhärskande uppfattningen i Pyrisamfundet är att de skapades som en bieffekt av katastrofen. Man säger att pesten och krigen gjorde naturen osund och att djur och människor som levde i särskilt förpestade områden förvreds till mutanter. De muterade människorna är en heterogen grupp som lever överallt och på alla tänkbara sätt. Vissa människomutanter kan vara svåra att skilja från imm, men hos många är mutationerna så iögonfallande att de omöjligen kan döljas. I Pyrisamfundet lider många människomutanter av mindervärdeskomplex i förhållande till sina icke-muterade släktingar, men en del bär sina mutationer med stolthet och uppfattar sig själva som förädlade versioner av människoförfäderna. De muterade djuren har fått människolik intelligens, dessutom går de upprätt på baktassarna och har framtassar som omformats till händer. En del har behållit fragment av det ursprungliga sinnelaget och levnadssättet; många älgkarlar strövar till exempel omkring i mutantvärldens vidsträckta ödemarker. Andra dras till människodominerade bosättningar och vissa djur påstår till och med att de står människan närmare än människomutanterna. I Pyrisamfundets huvudstad Hindenburg lever ett stort antal hund- och grisfamiljer som etablerat sig i rollen av respektabla småborgare.

 • mh and ma are the only classes who get access to the abilities called talents.

Psi-mutants[edit]

Psi-mutanterna har muterats mentalt och därigenom utvecklat avsevärda psykiska krafter såsom telepati och förmågan att flytta föremål med tankekraft. De är vanligtvis av mänskligt ursprung, men det finns även mentalt muterade djur (mmd). Av Mutants fyra klasser är psi-mutanterna den mest hemlighetsfulla. En del lever i vanliga städer och byar, men de försöker ofta dölja sina krafter. Det finns visserligen ett fåtal psi-mutanter som verkar öppet, bland annat som helare, siare eller regnmakare, men nästan alla som utrustats med psi-mutationer är plågsamt medvetna om att deras krafter skapar lika mycket rädsla som beundran. Kända psi-mutanter går sällan säkra i Pyrisamfundet och det är långt ifrån ovanligt med överfall och mord. Därför har många psi-mutanter slutit sig samman i hemliga grupper, ofta på avskilda platser i ödemarkerna, där de kan leva i öppenhet bland förstående likar. Stereotypen av en psi-mutant är en spenslig människa med inträngande blick och högt hårfäste. Även om det finns många undantag innehåller klichén ett uns av sanning: varelser med psi-mutationer har ofta fått sina krafter till priset av fysisk styrka. Såväl psi-mutanter som mentalt muterade djur är ofta små och klena.

 • psi and mma can during creation sacrifice their physical capabilities in exchange for increased mental abilities.
 • psi och mmd are the only classes who get access to psi-mutations.

Robots[edit]

Robotarna är människotillverkade varelser med artificiell intelligens. De kommer från tiden före katastrofen, frambringade i syfte att lyda och tjäna förfäderna. Många modeller har skapats som människans avbild och de mest raffinerade är näst intill omöjliga att skilja från imm. Andra robotar ser ut som maskiner med humanoid design: människoformade maskinkroppar i metall och plast. Alla har hört talas om robotar – ofta kallade ”automater” – och de flesta har mött en robot någon gång under sin livstid. Inte desto mindre är robotar förhållandevis ovanliga inslag i vardagen. Ingen vet dock hur många robotar som lever i djupet av ruinstäderna och de förbjudna zonerna. De robotar som spelarna kan gestalta i Mutant har tjänat som allt från avancerade städmaskiner och betjänter till protokollandroider och forskarassistenter. Modellerna är konstruerade för att vara hjälpsamma och artiga, ofta på gränsen till det uthärdliga. De är normalt mycket kompetenta inom ett specifikt fält, men det finns många områden där robotar är totalt okunniga. Till exempel går det sociala spelets finare nyanser förbi alla robotar utom de mest avancerade nöjesmodellerna. Robotarnas minneskretsar tycks heller inte kunna lagra obegränsat med information. Sannolikt raderas minnena kontinuerligt och byts ut till förmån för nya, vilket skulle kunna förklara varför få eller inga robotar minns den stora katastrofen och vad som egentligen hände under den tiden. Robotar kan på grund av inbyggda säkerhetskretsar inte attackera människor. Detta inkluderar imm samt psi och mm med dolda mutationer. De försvarar sig i nödvärn, men bara om det kan genomföras utan att den attackerande människan åsamkas allvarlig skada.

 • rbt is the only class who gets access to gadgets.
 • rbt are immune to all psi-mutations which affect the mind.
 • rbt have a natural protective cover.
 • rbt have 1t6+2 spare parts when they start the game. One spare part is used every time a part of the body is repaired.
 • The skill Repair is a natural skill for all robots and the player can always choose it no matter what occupation the robot has.