Occupation(Mutant: Heirs of Doom)

From 1d4chan

Innan rollpersonen blev äventyrare hade han eller hon en sysselsättning, ett jobb eller en samhällsposition där figuren lärde sig ett antal färdigheter. Här presenteras några förslag på tidigare sysslor i Mutant. De färdigheter som presenteras för varje yrke är de tränade färdigheter rp kan köpa från start. Alla rp har också tillgång till samtliga naturliga färdigheter. Listan är ingalunda heltäckande och spelaren kan i samråd med sl konstruera egna sysselsättningar som passar rollpersonens uppväxtmiljö och egenskaper. För dig som inte slaviskt vill följa riktlinjerna kan du i samråd med din sl låta rollpersonen välja färdigheter som inte står uppräknade för det aktuella yrket.

Yrken[edit]

Administratör[edit]

De som förvaltar och organiserar mutantvärldens samhällen kallas byråkrater eller administratörer. Pyrisamfundets administratörer är normalt anställda vid den kejserliga förvaltningen i Hindenburg, Pirit eller Nordholmia och de flesta innehar tämligen oansenliga ämbeten som notarier eller skatteskrivare. Vissa lyckas dock uppnå inflytelserika positioner som till exempel domare eller guvernör. En annan grupp är bolagens administratörer: skrivare och kassörer som håller ordning på handelsmogulernas affärer. Också i mer välorganiserade landsbygdssamhällen brukar det finnas en form av administration och en rollperson med lantlig bakgrund kan ha fungerat som kejserlig rättsväktare eller folkvald borgmästare. Många administratörer styrs av visioner om en skön ny värld. Dessvärre möter de ofta motstånd och administratörer som byter bana till äventyrare brukar vara relativt desillusionerade figurer.

 • Färdigheter: Forn språk, Rida, Teknologi, Smyga, Köra Vagn
 • Startkapital: 80 kr eller 5t10+50 kr

Arbetare[edit]

Arbetaren är anställd av något slags arbetsgivare för att utföra trista, slitsamma och oftast underbetalda jobb. Denna kategori inbegriper såväl städernas manufakturarbetare och daglönare som lantarbetarna på de aristokratiska storjordbruken. Arbetsvillkoren är ofta tuffa med långa pass, riskfyllda uppgifter och hårda förmän. Många arbetare upplever sina förhållanden som orimliga och de hyser ofta planer på stora förändringar. Vissa organiserar upplopp och strejker, andra väljer helt enkelt att fly ut i den stora världen.

 • Färdigheter: Dyrka upp lås, Rida, Harzardspel,Gömma sig
 • Startkapital: 50 kr eller 5t10+20 kr

Aristokrat[edit]

I Pyrisamfundet tillhör aristokraten samhällets absoluta toppskikt. Ställningen vilar på blodets rätt: man är aristokrat om man föds i en aristokratisk familj. Kejsaren har visserligen rätt att utdela nobla titlar till särskilt förtjänstfulla personer, men det sker ytterst sällan. Nästan alla aristokratfamiljer i Pyrisamfundet består av imm. De är ofta självmedvetna typer som markerar avståndet mot mutanterna genom att åberopa slingriga släktträd som sträcker sig till tiden före katastrofen. En aristokrat är framför allt mån om att leva upp till sin status, genom klädstil, matvanor och fritidssysslor. Denna livsstil är dyr i drift och många yngre aristokrater ger sig ut på äventyr för att finansiera sina och familjens dyra vanor.

 • Färdigheter: Forn språk, Rida,Harzardspel, Teknologi,Gömma sig
 • Startkapital: 500 kr eller 5t100+200 kr

Bonde[edit]

Bonden livnär sig av ett stycke mark som han uppodlar tillsammans med sin familj. Bönder som arrenderar kejserlig jord går under beteckningen krontorpare, medan självägande bönder brukar kallas gumseodlare. Livet som bonde är ofta hårt och farligt, inte minst på grund av de blodtörstiga odjur som hemsöker ödebygderna. Bönder som byter bana till äventyrare är ofta äventyrslystna bonddöttrar och bondsöner. Det kan också vara så att ägorna förstörts av ekoxar, syrastormar eller någon dylik lokal katastrof.

 • Färdigheter: Reparera,Hazardspel,Gömma sig,köra vagn,spåra jaga
 • Startkapital: 50 kr eller 5t10+20 kr

Köpman[edit]

Personer som bedriver kommersiell affärsverksamhet kallas handelsmän eller näringsidkare. Yrkeskategorin är vid och innefattar allt ifrån handelsbodsföreståndare och marknadskrämare till stormogulerna i de pyriska handelshusen. Oavsett rörelsens storlek drivs handelsmännen av ett övergripande mål: att gå med vinst och utvidga verksamheten. En handelsman som ger sig ut i världen kan vara på jakt efter nya varor och marknader. Det är också möjligt att handelsmannen gjort konkurs och befinner sig på flykt undan svikna kunder och giriga fordringsägare.

 • Färdigheter: Forn språk, Teknologi,Köra vagn, Undre världen,Gömma sig
 • Startkapital: 100 kr eller 5t10+70 kr

Hantverkare[edit]

Hantverkaren är en egenföretagare som specialiserat sig på någon form av manu- ellt arbete. En handfull exempel på pyriska hantverkarspecialiseringar är låssmed, skorstensfejare, ångkraftsmäster och hattmakare. Likt handelsmannen driver hantverkaren en liten affärsrörelse, men den senare är ofta förhållandevis ointresserad av vinst och ser sin yrkesstolthet i teknisk konstfärdighet. Yrket och dess många hemligheter går ofta i arv från förälder till barn, och många hantverkarfamiljer är lika självmedvetna som de hindenburgska aristokraterna. En del yngre hantverkare ger sig ut på äventyr för att insamla erfarenheter innan de genomgår det stora gesällprovet. Andra utesluts från familjerörelsen på grund av bristande intresse och flyr ut i världen för att pröva lyckan på annat håll.

 • Färdigheter: Forn språk, Reparera,Hazardspel, Teknologi,Gömma sig
 • Startkapital: 80 kr eller 5t10+50 kr

Skogsman[edit]

De ensamma existenser som strövar omkring i Pyrisamfundets vidsträckta ödemarker kallas jägare. Många jägare är buttra enstöringar som av olika anledningar valt att vända världen ryggen. De allra mest asociala jägarna undviker all kontakt med befolkade områden och lever ett självförsörjande liv på jakt och fiske. Andra är mer kommersiellt inriktade och hyr ut sina vildmarkstjänster åt aristokrater och bönder, exempelvis som vägvisare, skadedjursutrotare eller storviltjägare. På marknadsplatserna brukar man också kunna stöta på så kallade trapper: jägare som livnär sig på pälshandel. För många jägare är äventyrliga uppdrag en vanlig inkomstkälla. Sen finns det jägare som ansluter sig till äventyrargrupper för att lösa de problem som en gång tvingade dem att fly till ödemarkerna.

 • Färdigheter: Båt, Jaga och spåra, Finna/desemera fällor, Gömma sig, Zon kunskap
 • Startkapital: 50 kr eller

5t10+20 kr

Forskare[edit]

De så kallade kunskaparna eller uppfinnarna är excentriska typer som ser sig kallade att återuppbygga förfädernas stolta civilisation. Kunskaparna är inriktade på tillvarons teknologiska aspekter och påminner ofta om skrotsamlare. Nästan alla kunskapare har ett passionerat förhållande till högteknologi och drömmer om att själva kunna konstruera någonting riktigt avancerat som en konservburk eller en robot. För att genomföra sina storslagna projekt arbetar kunskaparna ofta i team. En del kunskapare får anställning hos Kejsaren som så kallade historiografer och exploratorer, men de allra flesta förblir missförstådda outsiders livet ut. En kunskapare beger sig ofta på äventyr för att ta reda på mer om det förflutna och det är långt ifrån ovanligt att kunskaparteamen organiserar farliga expeditioner till förbjudna zoner.

 • Färdigheter: Forn språk, Teknologi,Naturkunskap, Repration,Gömma sig, Zon kunskap, Jaga spåra.
 • Startkapital: 80 kr eller 5t10+50 kr

Läkare[edit]

Läkaren har specialiserat sig på att ge vård åt sjuka och sårade. Det finns ingen skolmedicin i Pyrisamfundet och läkekonsten uppfattas som ett hantverk snarare än en vetenskap. Inte desto mindre brukar läkarna vara hängivna personer som står till tjänst under dygnets alla timmar och villigt färdas genom oländiga områden för att spjälka brutna ben och assistera vid förlossningar. Den terapeutiska arsenalen är naturligtvis begränsad och består för det mesta av konkokter av läkande örter, salter av olika slag och eteriska oljor. En del har vidareutbildat sig till snittare och klarar av begränsade kirurgiska ingrepp såsom amputationer och stensnitt. Rollpersoner med läkarbakgrund kan till exempel vara utbrända yrkesmän som plågas av känslan att alla ansträngningar är förgäves – folk bara fortsätter att dö! En annan läkarkaraktär med motiv att ge sig ut på vägarna är läkaren som är på jakt efter den gamla tidens läkekonster.

 • Färdigheter: Forn språk, Kirugi, Teknologi,Gömma sig, Köra vagn
 • Startkapital: 80 kr eller 5t10+50 kr

Polis[edit]

I pyriska städer och större byar finns ett slags polisväsende som upprätthåller den kejserliga ordningen. Hindenburg och Pirit har förhållandevis omfattande polisstyrkor: de så kallade konstaplarna, som patrullerar städernas gator med ansvar för det inre försvaret. I Nordholmia och landsbygdsbosättningarna kallas poliserna för milismän och deras uppgifter överlappar ofta med arméns. Den pyriska polisen är utrustad med ett genomgripande maktmandat och har rätt att bruka ”alla nödvändiga medel” för att garantera skattebetalarnas trygghet och ett stabilt inflöde av skattekrediter till Kejsaren. Poliser som blir äventyrare är förslagsvis på flykt undan korrumperade kollegor eller så bedriver de privata hämndjakter på kriminella ärkefiender. Dessutom finns typen som fått sparken på grund av omåttlig polisbrutalitet.

 • Färdigheter:Forn språk, Rida,Hazardspel, Undre världen,Gömma sig
 • Startkapital: 60 kr eller 5t10+30 kr

Kurir[edit]

Kurir är en samlingsbeteckning för de yrken som handhar kommunikation och korrespondens mellan Pyrisamfundets utposter. Det finns två huvudtyper: postryttare och heliografvaktare. Postryttarna representerar den traditionella kommunikationsformen och deras oförtrutna distribution av kurirbrev och depescher har haft en avgörande betydelse för kejsarmaktens etablering. Den senaste tiden har postryttarna upplevt en växande konkurrens från heliograferna: ett slags optisk telegraf som sänder morseliknande meddelanden. Heliografvaktarna ska först och främst vara extremt alerta och behärska det avancerade signalspråket. Dessutom ansvarar de för bevakning och skötsel av det dyrbara maskineriet. Den tilltagande konkurrensen inom kommunikationsbranschen har också orsakat ett näst intill hatiskt förhållande mellan heliografvaktare och postryttare. Många av de senare uppfattar heliografen som en dödsdömd modenyck. Rollpersoner med postryttarbakgrund kan mycket väl ha bytt karriär på grund av ”heliografeländet”.

 • Färdigheter: Forn språk, Rida, Teknologi,Gömma sig,Spåra och Jaga
 • Startkapital: 60 kr eller 5t10+30 kr

Sjöman[edit]

Sjömannen arbetar som kapten eller matros på ett fartyg. Många pyriska sjömän är äventyrliga själar som mönstrat ombord på något av de havsgående handelsskeppen: stora ångbåtar och segelfartyg som färdas mellan Österhavets hamnar, från laglösa Ume i norr till storslagna Nekropolis i söder. Andra knegar på någon av fraktpråmarna eller passagerarfärjorna som trafikerar Pyrisamfundets floder. En sjöman som byter yrke till äventyrare kan exempelvis vara fartygsmyterist på flykt undan rättvisan. Ett annat alternativ är att rollpersonen är den enda överlevande från ett svårt skeppsbrott.

 • Färdigheter: Forn språk, Båt, Reparera,Hazardspel,Gömma sig
 • Startkapital: 50 kr eller 5t10+20 kr

Soldat[edit]

Soldater på pyriskt territorium är normalt i den kejserliga arméns sold, men det finns fortfarande ett svårkontrollerat element av kringstrykande legoknektar. Dessa herrelösa hyrkrigare är illa sedda av kejsarmakten, men än så länge har det inte gjorts några systematiska insatser mot legoknektsproblemet. Vissa legoknektar använder den kejserliga ordningen som hederskodex och hyr enbart ut sina tjänster till ”respektabla” uppdragsgivare, till exempel fraktpråmar och fribyggarbosättningar. Men branschen vimlar av skamlösa typer som villigt säljer sina tjänster till högstbjudande. De kejserliga soldaterna har svurit att försvara Kejsarens ära och Pyrisamfundets storhet. Deras uppgifter inbegriper bland annat bevakning av rikets gränser, bekämpning av inre fiender, försvar av städer och nybyggarbosättningar samt eskort av postryttare med känsliga leveranser. Soldater som blir äventyrare har antingen deserterat, sparkats eller begärt avsked. Det finns många tänkbara orsaker till detta: soldaten längtar hem till sin barndomsförälskelse, lider av auktoritetsproblem eller har helt enkelt tröttnat på krigandets blodiga syssla.

 • Färdigheter: Reparera,Hazardspel,Sprängämnen,självförsvar,Vapen,Gömma sig
 • Startkapital: 60 kr eller 5t10+30 kr

Officer[edit]

En officer är chef för en grupp av soldater.Officer som blir äventyrare har antingen deserterat, sparkats eller begärt avsked. Det finns många tänkbara orsaker till detta: Officeren längtar hem till sin barndomsförälskelse, lider av auktoritetsproblem eller har helt enkelt tröttnat på krigandets blodiga syssla.Officerare är bestämmda personer som är van att få sin vilja igenom.Lever oftas efter en heders kodex.

 • Färdigheter: Reparera,Hazardspel,Sprängämnen,självförsvar,Vapen,Gömma sig,Smyga,Rida
 • Startkapital: 100 kr eller 10t10+30 kr

Tjuv[edit]

Tjuven är en person som livnär sig på stölder, rån och andra olagliga handlingar. Tjuvyrket är brokigt och innefattar allt ifrån landsbygdens hönstjuvar och marknadsplatsernas ficktjuvar till ödemarkernas banditband och Pirits gangsterklaner. Vissa tjuvar drivs av en märklig hederskodex som brukar kallas tjuvaheder: endast de rika och mäktiga utgör legitima stöldoffer och våld får endast användas i självförsvar. Det finns dock många tjuvar som fnyser åt tjuvahedern som en romantisk men naiv kvarleva från lyckligare tider. Detta gäller särskilt i större tjuvverksamheter, till exempel i gangsterklaner, där hedern nästan alltid överskuggas av de snabba krediterna. En rollperson med tjuvbakgrund kan ha några efterlysningar på nacken och därför valt att gå under jorden. Eller så har han bestämt sig för att bli ärlig och ser äventyrarlivet som ett medel att sona sina brott.

 • Färdigheter: Ficktjuv,Hitta/desimering fälla, Lås dyrkning, Under värld,Gömma sig
 • Startkapital: 50 kr eller 5t10+20 kr

Upptäcksresande[edit]

Kartorna över Pyrisamfundet är ännu fulla av vita fläckar – en otillfredsställande situation som blir än mer bekymmersam när blicken riktas mot de angränsande territorierna. Upptäcktsresande ägnar sig åt att undersöka dessa okända delar av världen. Ibland är de självständiga entreprenörer som drivs av ett brinnande intresse för det exotiska, men oftast arbetar de för finansiärer som förväntar sig teknologiska skatter och andra vinster. En särskild inriktning representeras av zonfararna: osedvanligt djärva upptäcktsresande som specialiserat sig på de förbjudna zonerna. En del zonfarare och upptäcktsresande anställs av Kejsaren som så kallade Exploarés. Positionen som explorator är mycket eftertraktad och den inbringar såväl anseende som en ofta fatal avundsjuka från kollegorna. Upptäcktsresande kan ansluta sig till äventyrargrupper för att insamla krediter till ett planerat reseprojekt.

 • Färdigheter: Rida, Teknologi,Gömma sig,spåra och jaga, Zon kunskap
 • Startkapital: 50 kr eller 5t10+20 kr